Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.placeme.pl

 

  1. DEFINICJE

Cennik – wykaz cen i Opłat z określeniem Planów abonamentowych, stosowanych przez Usługodawcę w ramach płatności za Usługi, zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: https://placeme.pl/cennik.

Kampania – kampania marketingowa, realizowana w ramach Modułu „Marketing”, według warunków wskazanych przez Użytkownika.

Konto – bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Placeme.

Moduł – wyodrębniony funkcjonalnie element systemu Placeme, będący w ofercie Usługodawcy; poszczególnymi Modułami jest „Ekspansja”, „Analityka” i „Marketing”.

Opłata – określona w Cenniku, jednorazowa lub miesięczna opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od wybranego Planu abonamentowego oraz sposobu płatności.

Placeme – serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.placeme.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy w szczególności usługi w zakresie dostarczania danych związanych z lokalizacją, danych dotyczących ruchu pieszych, predykcji biznesowych oraz w zakresie tworzenia i geotargetowanej reklamy mobilnej.

Plan abonamentowy (Plan) – okres za jaki uiszczana jest Opłata i w jakim Użytkownikowi przysługuje dostęp do wybranego zakresu Usług.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem [https://placeme.pl/polityka-prywatnosci/].

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Placeme.

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.

Strony – Usługodawca i Użytkownik, będący stroną Umowy.

Treści – treści, dane, informacje czy materiały graficzne, audiowizualne i inne, zamieszczane przez Użytkowników w Placeme w celu realizacji Kampanii.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Placeme; zakres Usług zależy od wybranego i opłaconego Planu abonamentowego.

Usługodawca – PLACEME.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691308, NIP: 5252720311, REGON: 368092333, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN; adres e­mail Usługodawcy: hello@placeme.pl.

Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Placeme w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej.

 

INNE

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
2.2. Usługodawca udostępnia w ramach Placeme nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2.3. Użytkownik może korzystać z Placeme wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Placeme ani Usług.
2.4. Usługodawca nie zamieszcza w ramach Placeme ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej, chyba że w ramach Placeme lub w Regulaminie wyraźnie wskazano inaczej.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLACEME

3.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Placeme, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Placeme, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); (c) najbardziej aktualna przeglądarka internetowa Chrome lub FireFox (d) włączona obsługa Cookies i JavaScript.
3.1. Placeme stanowi narzędzie doradcze, stanowiące wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia biznesowego. Nie powinno zastępować oceny warunków biznesowych danej lokalizacji, przeprowadzonej z zachowaniem należytej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnego, właściwej dla zawodowego charakteru jego działalności.
3.3. Zabrania się korzystania z Placeme w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w tym również dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3.4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Placeme wyłącznie na użytek własny. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Placeme w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
3.5. Korzystanie z treści, w szczególności raportów, do których dostęp Użytkownik otrzymuje w ramach Placeme, w sposób niezgodny z Regulaminem lub sprzeczny z celem Usługi (np. sprzedawanie raportów osobom trzecim) stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
3.6. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Placeme lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.
3.7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Placeme i poszczególnych Modułów dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

4. UŻYTKOWNICY

4.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4.2. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz konsumentów.

5. KONTO

5.1. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Placeme. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami Placeme oraz treścią maila wysyłanego Użytkownikowi w celu aktywacji Konta.
5.2. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie nieodpłatnych Usług, w tym umowa prowadzenia Konta.
5.3. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Usługodawcy wysyłanej w formie elektronicznej.
5.4. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e­mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się również dalszego korzystania z opłaconych Usług.
5.5. W przypadku rozwiązania Umowy lub usunięcia Konta, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu już uiszczonych lub należnych Opłat.
5.6. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy.
5.7. Wraz z usunięciem Konta, Usługodawca usuwa wszelkie dane i informacje zapisane w ramach Konta, z zastrzeżeniem niektórych danych, o których mówi Polityka Prywatności.
5.8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Konta innym osobom.

6. USŁUGI

6.1. Usługodawca świadczy Usługi z wykorzystaniem zasobów podmiotów trzecich, za których prawidłowość oraz aktualność nie jest odpowiedzialny. Usługodawca zastrzega również, że w przypadku, gdyby mapy oraz jakiekolwiek inne dane o lokalizacji lub o ruchu pieszych udostępnione w ramach Placeme, nie różniły się istotnie względem stanu rzeczywistego (np. przez brak aktualizacji), nie stanowi to niewłaściwego wykonania Umowy.
6.2. Usługodawca informuje, iż wszelkie dane przedstawione w ramach danego Modułu, w szczególności predykcje biznesowe, dane o lokalizacji lub o ruchu pieszych mogą ulegać zmianie wraz z czasem, który upłynął od momentu pierwotnego ich przedstawienia.
6.3. WERSJA PRÓBNA (KONTO FREE)
6.3.1. Użytkownik może skorzystać nieodpłatnie z Usług (Modułów „Ekspansja” oraz „Analityka”), z zastrzeżeniem, że jest to wersja demonstracyjna Placeme z fikcyjnymi danymi.
6.3.2. Wersja próbna ma charakter demonstracyjny, umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z funkcjonalnościami Placeme, w związku z czym Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z niej w sposób komercyjny.
6.3.3. W trakcie korzystania z Placeme w ramach wersji próbnej, Użytkownik może w każdym momencie dokonać zakupu właściwej wersji.
6.3.4. W przypadku jakiegokolwiek publicznego udostępnienia przez Użytkownika danych uzyskanych w ramach świadczonych przez Usługodawcę Usług, Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo do podania źródła uzyskania takich danych poprzez dodanie następującej adnotacji: „Źródło: placeme.pl”
6.4. ABONAMENT
6.4.1. Użytkownik może korzystać z Usług w ramach abonamentu, płatnego w okresach abonamentowych wskazanych w Planie, w wysokości określonej w Cenniku lub wycenie Usługi.
6.4.2. Zakres Usług oraz czas ich trwania zależy od wybranego Planu abonamentowego.
6.5. POJEDYNCZY RAPORT
6.5.1. Użytkownik może skorzystać z Usług w ramach pojedynczego raportu.
6.5.2. W takim przypadku Użytkownik otrzymuje dostęp do jednokrotnej analizy lokalizacji w ramach Modułu „Ekspansja” i/lub jednokrotnej analizy ruchu osobowego dla danej lokalizacji i predykcji przychodów planowanej inwestycji w ramach modułu „Analityka”.
6.5.3. Opłata za pojedynczy raport jest jednorazowa oraz płatna z góry. Uiszczenie Opłaty jest warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi.
6.6. MODUŁ „MARKETING”
6.6.1. Funkcjonalność Modułu „Marketing”, polegająca na realizacji Kampanii z wykorzystaniem Placeme wymaga uiszczenia Opłaty, w wysokości wybranej przez Użytkownika.
6.6.2. Uiszczenie Opłaty jest warunkiem przystąpienia do realizacji Kampanii.
6.6.3. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia nieopłaconej Kampanii w każdym czasie.

7. TREŚCI

7.1. Użytkownik w ramach Kampanii może dodać własne materiały, jak zdjęcie lub tekst. Wszelkie dane i informacje oraz inne materiały, które Użytkownik wprowadza do Placeme, stanowią Treści. Wprowadzając Treści Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Treściami w ramach Usług nie będzie naruszać praw osób trzecich, (d) zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób uprawnionych z tytułu praw do Treści, w szczególności praw autorskich, które mogą dochodzić swych praw w związku z używaniem Treści w ramach Placeme i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.
7.2. Użytkownik nie może umieszczać w ramach Kampanii Treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (d) są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (e) zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (f) służą działalności marketingowej lub handlowej, (g) naruszają dobre imię Gwiazdy lub jego godność, (h) propagują nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, (i) naruszają cudzą prywatność, (j) mają charakter pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (k) zawierają elementy, które mają na celu sprzedawać lub są związane z bronią, napojami alkoholowymi, narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, organizacjami wojskowymi i partiami politycznymi, sektami i podobnymi kultami religijnymi, pornografią, prostytucją i innymi tego rodzaju produktami/usługami.
7.3. Usługodawca nie kontroluje ani nie nadzoruje Treści umieszczanych przez Użytkowników w ramach Placeme.
7.4. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika do Placeme Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności Użytkownika, w tym w przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji w tym zakresie, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Treści poprzez usunięcie danej Kampanii, wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i o przyczynie takiego działania.

8. NARUSZENIE REGULAMINU

8.1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Konta oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
8.2. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Konta lub Treści.
8.3. Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e­mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.

9. CENY I PŁATNOŚCI

9.1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Placeme jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik lub wycena Usługi. Opłaty i wyceny wyrażane są w kwotach netto.
9.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest uprzednie dokonanie przez Użytkownika Opłaty.
9.3. Przed ostatecznym zatwierdzeniem zakupu odpłatnej Usługi, Użytkownikowi przedstawione jest podsumowanie zamówienia takiej Usługi oraz wysokość należnej Opłaty. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Użytkownika, przez aktywowanie przycisku płatności, dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie odpłatnej Usługi (pod warunkiem zawieszającym ukończenia procedury płatniczej i uiszczenia Opłaty).
9.4. Dokonanie Opłaty może odbyć się za pomocą następujących metod płatności:
9.4.1. karty płatniczej posiadającej aktywną funkcje płatności internetowych uprawniającą Usługodawcę do automatycznego obciążenia rachunku bankowego Użytkownika należną kwotą z tytułu Opłaty w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym następnym okresie rozliczeniowym wyznaczonym wybranym przez Użytkownika Planem abonamentowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Użytkownika,
9.4.2. przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze pro forma.
9.5. Przed przystąpieniem do płatności, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych do faktury.
9.6. Użytkownik dokonuje Opłaty na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Faktura pro-forma doręczana jest Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub w ramach Konta. Po uiszczeniu przez Użytkownika Opłaty na podstawie faktury pro-forma, Usługodawca wystawi i prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej fakturę VAT. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek aktualizowania adresu e-mail podanego w Koncie Użytkownika.
9.7. Użytkownik zobowiązany jest zmiany sposobu realizacji płatności przed nastąpieniem któregokolwiek z następujących zdarzeń:
9.7.1. wycofania w swoim banku zgody na obciążenie karty płatnością rekurencyjną;
9.7.2. braku środków na rachunku bankowym wystarczających na pokrycie należnych Opłat;
9.7.3. zamknięcie rachunku bankowego Użytkownika;
9.7.4. zmiany danych w banku, które są niezbędne do realizacji przez Usługodawcę polecenia obciążenia karty;
9.7.5. złożenia w swoim banku dyspozycji odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty.
9.8. Ponadto Użytkownik we własnym zakresie jest zobowiązanyprzed skorzystaniem z opcji polecenia obciążenia karty do dokonania weryfikacji czy karta obsługuje rekurencyjne płatności internetowe.
9.9. Jeżeli Użytkownik nie uiszcza Opłaty, Usługa nie jest wykonywana. Nieopłacona Usługa może być usunięta przez Usługodawcę w każdej chwili.
9.10. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem ze skutkiem natychmiastowym, co nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana Cennika nie wpływa na wysokość Opłat już uiszczonych.
9.11. Jeżeli Użytkownik nie uiszcza Opłaty, Usługodawca po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na adres e­mail Użytkownika, uprawniony jest do zablokowania Konta z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności w ponownie wskazanym przez Usługodawcę terminie, Usługodawca uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta.
9.12. Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez Usługodawcę z przyczyn zależnych od niego lub też Opłata została nienależnie pobrana, Użytkownikowi może zostać zwrócona Opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Placeme oraz Usługi.
10.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu; (b) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych; (c) niestosowania się przez Użytkownika do wymogów świadczenia Usług; (d) usunięcia nieopłaconej odpłatnej Usługi; (e) udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim; (f) działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware); (g) usunięcia Konta; (h) treści raportu; (f) zasobów dostarczanych przez podmioty trzecie (np. mapy) – chyba, że szkody takie są wynikiem umyślnego działania Usługodawcy.
10.3. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Użytkownikami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
10.4. Usługodawca dodatkowo zastrzega, iż Placeme nie niweluje ryzyka biznesowego, związanego z daną lokalizacją prowadzenia działalności i nie daje gwarancji efektów, ani sukcesu danego przedsięwzięcia, realizowanego w lokalizacji wybranej z uwzględnieniem rekomendacji Placeme.
10.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty lub skutki przeprowadzonej Kampanii.

11. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI PLACEME

11.1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Placeme.
11.2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług przez 99% czasu w roku kalendarzowym, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z: (a) niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Placeme; (b) przerwą wynikającą z prac technicznych, o których mowa poniżej; (c) działaniem siły wyższej.
11.3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Placeme, Usługodawca okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Placeme. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 48 godzin. O każdej takiej przerwie Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej 24­godzinnym wyprzedzeniem.

12. ZMIANA REGULAMINU

12.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
12.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e­mail, wysłanej na adres podany w Umowie na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
12.3. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie wypowie Umowy i nie zaprzestanie korzystania z Placeme, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji.

13. REKLAMACJE

13.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Placeme oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Placeme czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [hello@placeme.pl] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.
13.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta.
13.3. W przypadku, o którym mowa powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
13.4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Placeme oraz jego elementy składowe, w tym design i treści (w szczególności raporty, oraz dane uzyskiwane poprzez korzystanie z Placeme), chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Usługodawcy elementów Placeme.
14.2. Przy wykonywaniu Usług Usługodawcy przysługuje prawo do posługiwania się podmiotami trzecimi.
14.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
14.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.02.2019