Regulations

§1 DEFINICJE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu internetowego placeme.pl, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników placeme.pl.
 2. Na potrzeby Regulaminu utworzono następujące definicje:
  a) Usługodawca – spółka pod firmą PLACEMEPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691308, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5252720311 oraz numerem REGON 368092333.
  b) Serwis – portal internetowy placeme.pl działający pod adresem internetowym https://placeme.pl/pl wraz z dostępnym z nim Systemem prowadzony przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.
  c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzystają z Usług.
  d) Użytkownik – osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
  e) Usługa (Usługi) –  dostępne w ramach Serwisu, płatne lub nieodpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegające na udostępnianiu Klientowi narzędzi dostępnych w Serwisie. Usługi są nieodpłatne tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę w Regulaminie.
  f) Konto – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
  g) Hasło – ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Serwisu.
  h) Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
  i) Raport – zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzona w ramach działania Serwisu.
  j) Właściciel konta – Użytkownik, który utworzył konto.
  k) System – oprogramowanie służące do badania potencjału lokalizacji dostępne w serwisie placeme.pl.
  l) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca za przedmiot świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą dokonania przez Klienta rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  m) Opłata za pakiet– łączna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej indywidualnie.
  n) Plan Pakietowy – rozumieć wariant działania Konta

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Usługodawca świadczy Usługę badania potencjału lokalizacji, tj.:
 4. dostarcza informacje na temat zaludnienia w obrębie podanego adresu
 5. dostarcza informacje na temat punktów usługowych w obrębie podanego adresu
 6. dostarcza inne, dostępne w Systemie, dane dotyczące podanego adresu
 7. Usługi dostępne są dla Klientów po zalogowaniu do Serwisu i dokonaniu opłaty za korzystanie z nich, chyba, że co innego wynika z postanowień szczególnych Regulaminu.
 8. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.
 9. Usługodawca informuje, że ze względu na charakter Usług niezbędne jest udostępnienie przez Klienta Usługodawcy dostępu do danych, których zakres uzależniony jest od rodzaju Usługi. Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać te dane wyłącznie w celu świadczenia Usług objętych Umową.
 10. Usługodawca ma prawo powierzyć administrowanie Serwisem osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 12. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

 

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z Usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzenia pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia o minimalnej rozdzielczości 1152x864px, dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 

 

§4 REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Zarejestruj”.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
  1. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail);
  2. Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło);

Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

 

 1. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do podania danych zgodnie z prawdą pod rygorem zablokowania dostępu do Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się korzystać z Serwisu w Planie Pakietowym, Usługodawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania i skonfigurowania Pakietu oraz otrzymania danych, o których mowa w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, przesłać Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty email fakturę VAT pro forma z tytułu świadczonych Usług.
 4. Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik ma prawo skorzystać z Planu Pakietowego. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Pakietowy dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać:
  a) w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt
  stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
  b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,
  której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres
  korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
 5. Nieuiszczenie Opłaty za Pakiet w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przy Użytkownika wpłaty Opłaty za Pakiet w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14 dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 6. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Planu Pakietowego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług, jeżeli:
  a) zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

 

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji Klienta w Serwisie, logowania przy pomocy loginu (adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji) oraz ustalonego przez Klienta hasła, a także opłacenia wynagrodzenia, przysługującego Usługodawcy za korzystanie przez Klienta z wybranego przez niego pakietu Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wybory lokalizacji przez Użytkowników na podstawie serwisu placeme.pl, który ma służyć za pomoc w odkryciu potencjału lokalizacji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
  e) nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,
  f) nieumieszczanie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd.
  g) korzystania z treści zamieszczonych w Systemie lub pozyskanych dzięki wykorzystaniu Systemu tylko na użytek wewnętrzny swojego przedsiębiorstwa lub osobisty. Jeżeli Użytkownik będzie chciał przytoczyć treści znalezione dzięki Systemowi musi dodać dopisek: “Źródło: placeme.pl”
 5. W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta użytkownika lub ograniczenia jego funkcjonalności bez ostrzeżenia i podania przyczyny.
 6. Usługodawca dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.
 7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób
  trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w
  związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych
  zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 10. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr
  osobistych innych Użytkowników;
  c) opuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 12. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.

 

§6 OPŁATY

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem założenia bezpłatnego konta.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane bo bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy na stronie placeme.pl lub na adres mailowy hello@placeme.pl.
 3. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Planu Pakietowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty na rachunku bankowym Operatora.
 4. Opłaty za Pakiet są wnoszone z góry za kolejne Plany Pakietowe, chyba że
  odrębna umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem wprowadza
  inny tryb opłat.
 5. Dokupienie Pakietu możliwe jest w dowolnym momencie.
 6. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty za Pakiet, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Planie Pakietowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

 

§7 PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika Konta drogą poczty elektronicznej.

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez PLACEMEPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa (Organizator) w celu umożliwienia korzystania z Usług Organizatora oraz przeprowadzenia przez Organizatora innych akcji marketingowych w przyszłości.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem:
 3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Usługodawcy dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Usługodawcy. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Usługodawcy, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Usługodawcy. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane PayU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399, w przypadku gdy będzie to konieczne w celu przetwarzania płatności internetowych.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika.
 8. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą.
 10. Usługodawca oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Usługodawcy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies” nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu „cookies” umożliwiają natomiast:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 11. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Usługodawcy na adres hello@placeme.pl.
 12. Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

§9 REKLAMACJE

 

 1. Wszystkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej hello@placeme.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawca jest ostateczne.
 6. Wszystkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres hello@placeme.pl.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie działającym pod adresem https://placeme.pl w zakładce “regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Usługodawca, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem https://placeme.pl w zakładce „regulamin” z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
 4. Usługodawca oświadcza, że Serwis, System i wszystkie elementy w nim zawarte są wyłączną własnością firmy PLACEMEPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, o numerze REGON: 368092333, NIP: 5252720311, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000691308, o kapitale zakładowym: 5 000 PLN.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.